• आइतबार-३-३-२०८१/ 16-Sunday-2024
  • 05:40:38

कार्यक्रम तालिका

Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
कर्णालि रैबार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरण 06:00 am - 06:30 am
आजको परिबेस 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपालको समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
भन्छिन आमा 07:30 am - 08:15 am
आजको खबर 08:00 am - 08:20 am
जोतिष बिज्ञान 08:15 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
लोक गित 09:10 am - 10:00 am
राप्ती बुलेटिन 10:00 am - 10:10 am
पप गित 10:10 am - 11:00 am
Radio Close 11:10 am - 11:15 am
Radio Opening 1:55 pm - 2:00 pm
राप्ती बुलेटिन 2:00 pm - 2:10 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
लोक चौतारी 3:10 pm - 4:00 pm
गाँउ बस्तीको खबर 4:00 pm - 4:10 pm
आधुनिक गित 4:10 pm - 5:00 pm
राप्ती बुलेटिन 5:00 pm - 5:10 pm
माईति को सन्देश 5:10 pm - 6:00 pm
आजको खबर 6:00 pm - 6:30 pm
गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको समाचार 7:00 pm - 7:10 pm
गितहरु 7:10 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पन 8:00 pm - 8:30 pm
गितहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
Radio Close 10:10 pm - 10:15 pm
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
कर्णालि रैबार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरण 06:00 am - 06:30 am
आजको परिबेस 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपालको समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आजको खबर 08:00 am - 08:20 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
लोक गित 09:10 am - 10:00 am
राप्ती बुलेटिन 10:00 am - 10:10 am
राप्ती बुलेटिन 11:00 am - 11:10 am
Radio Close 11:10 am - 11:15 am
Radio Opening 1:55 pm - 2:00 pm
राप्ती बुलेटिन 2:00 pm - 2:10 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
लोक चौतारी 3:10 pm - 4:00 pm
गाँउ बस्तीको खबर 4:00 pm - 4:10 pm
राप्ती बुलेटिन 5:00 pm - 5:10 pm
आजको खबर 6:00 pm - 6:30 pm
गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको समाचार 7:00 pm - 7:10 pm
गितहरु 7:10 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पन 8:00 pm - 8:30 pm
शान्ति जागरण 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
राप्ती बुलेटिन 10:00 pm - 10:10 pm
Radio Close 10:10 pm - 10:15 pm
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
कर्णालि रैबार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरण 06:00 am - 06:30 am
आजको परिबेस 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपालको समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आजको खबर 08:00 am - 08:20 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
लोक गित 09:10 am - 10:00 am
राप्ती बुलेटिन 10:00 am - 10:10 am
राप्ती बुलेटिन 11:00 am - 11:10 am
Radio Close 11:10 am - 11:15 am
Radio Opening 1:55 pm - 2:00 pm
राप्ती बुलेटिन 2:00 pm - 2:10 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
लोक चौतारी 3:10 pm - 4:00 pm
गाँउ बस्तीको खबर 4:00 pm - 4:10 pm
राप्ती बुलेटिन 5:00 pm - 5:10 pm
आजको खबर 6:00 pm - 6:30 pm
गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको समाचार 7:00 pm - 7:10 pm
गितहरु 7:10 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पन 8:00 pm - 8:30 pm
गितहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
श्रृति सम्बेग 9:15 pm - 10:00 pm
राप्ती बुलेटिन 10:00 pm - 10:10 pm
Radio Close 10:10 pm - 10:15 pm
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
कर्णालि रैबार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरण 06:00 am - 06:30 am
आजको परिबेस 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपालको समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आजको खबर 08:00 am - 08:20 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
लोक गित 09:10 am - 10:00 am
राप्ती बुलेटिन 10:00 am - 10:10 am
राप्ती बुलेटिन 11:00 am - 11:10 am
Radio Close 11:10 am - 11:15 am
Radio Opening 1:55 pm - 2:00 pm
राप्ती बुलेटिन 2:00 pm - 2:10 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
लोक चौतारी 3:10 pm - 4:00 pm
गाँउ बस्तीको खबर 4:00 pm - 4:10 pm
राप्ती बुलेटिन 5:00 pm - 5:10 pm
आजको खबर 6:00 pm - 6:30 pm
गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको समाचार 7:00 pm - 7:10 pm
गितहरु 7:10 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पन 8:00 pm - 8:30 pm
गितहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
मुक्तक डायरी 9:15 pm - 10:00 pm
राप्ती बुलेटिन 10:00 pm - 10:10 pm
Radio Close 10:10 pm - 10:15 pm
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
कर्णालि रैबार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरण 06:00 am - 06:30 am
आजको परिबेस 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपालको समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आजको खबर 08:00 am - 08:20 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
लोक गित 09:10 am - 10:00 am
राप्ती बुलेटिन 10:00 am - 10:10 am
राप्ती बुलेटिन 11:00 am - 11:10 am
Radio Close 11:10 am - 11:15 am
Radio Opening 1:55 pm - 2:00 pm
राप्ती बुलेटिन 2:00 pm - 2:10 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
लोक चौतारी 3:10 pm - 4:00 pm
गाँउ बस्तीको खबर 4:00 pm - 4:10 pm
राप्ती बुलेटिन 5:00 pm - 5:10 pm
आजको खबर 6:00 pm - 6:30 pm
गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको समाचार 7:00 pm - 7:10 pm
गितहरु 7:10 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पन 8:00 pm - 8:30 pm
गितहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
राप्ती बुलेटिन 10:00 pm - 10:10 pm
Radio Close 10:10 pm - 10:15 pm
नेपाल खबर 03:00 am - 03:10 am
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
कर्णालि रैबार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरण 06:00 am - 06:30 am
आजको परिबेस 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपालको समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आजको खबर 08:00 am - 08:20 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
लोक गित 09:10 am - 10:00 am
राप्ती बुलेटिन 10:00 am - 10:10 am
पप गित 10:10 am - 11:00 am
राप्ती बुलेटिन 11:00 am - 11:10 am
Radio Close 11:10 am - 11:15 am
Radio Opening 1:55 pm - 2:00 pm
राप्ती बुलेटिन 2:00 pm - 2:10 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
गाँउ बस्तीको खबर 4:00 pm - 4:10 pm
राप्ती बुलेटिन 5:00 pm - 5:10 pm
आजको खबर 6:00 pm - 6:30 pm
गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको समाचार 7:00 pm - 7:10 pm
गितहरु 7:10 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पन 8:00 pm - 8:30 pm
गितहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
श्रृति सम्बेग 9:15 pm - 10:00 pm
राप्ती बुलेटिन 10:00 pm - 10:10 pm
Radio Close 10:10 pm - 10:15 pm
Radio Opening 04:55 am - 05:00 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालि भजन 05:00 am - 05:30 am
कर्णालि रैबार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरण 06:00 am - 06:30 am
आजको परिबेस 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपालको समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आजको खबर 08:00 am - 08:20 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
लोक गित 09:10 am - 10:00 am
राप्ती बुलेटिन 10:00 am - 10:10 am
राप्ती बुलेटिन 11:00 am - 11:10 am
Radio Close 11:10 am - 11:15 am
Radio Opening 1:55 pm - 2:00 pm
राप्ती बुलेटिन 2:00 pm - 2:10 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
गाँउ बस्तीको खबर 4:00 pm - 4:10 pm
राप्ती बुलेटिन 5:00 pm - 5:10 pm
आजको खबर 6:00 pm - 6:30 pm
गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
रेडियो नेपालको समाचार 7:00 pm - 7:10 pm
गितहरु 7:10 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पन 8:00 pm - 8:30 pm
गितहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
शान्ति तलाउ 9:15 pm - 10:00 pm
राप्ती बुलेटिन 10:00 pm - 10:10 pm
Radio Close 10:10 pm - 10:15 pm